close

สิทธิและหน้าที่คนไทยด้านการเงิน

ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลประชาชนให้ได้รับบริการด้านการเงินที่เป็นธรรม พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ปัจจุบันมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหลายส่วน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มต่าง ๆ... เพียงกรอกหมายเลขบัตรประชาชน ก็สามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ ได้

มอบความรู้ คู่สิทธิประโยชน์ ด้านการเงินเพื่อประชาชน

CHATBOT