close

เทคโนโลยีและเทรนด์ที่ธุรกิจต้องรู้

ทำไมธุรกิจประเภท ‘นิติบุคคล’ ต้องลงทุน? เพราะการลงทุนถือเป็นการหารายได้อีกช่องทางหนึ่งที่นอกจากทำให้กิจการมีรายได้เพิ่มแล้ว ยังช่วยกระจายความเสี่ยง ทำให้เงินงอกเงย ส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้น และช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัท ทั้งในแง่ของผู้ลงทุน ลูกค้า และพนักงาน โดยดูวัตุประสงค์ว่าต้องการลงทุนเพื่ออะไร
• ลงทุนเพื่อต้องการพักเงิน: ควรลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินที่มีสภาพคล่อง เช่น พันธบัตร กองทุนรวมตลาดเงิน
• ลงทุนเพื่อผลตอบแทนสม่ำเสมอ: ควรลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผล ลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง
• จากเงินตราระหว่างประเทศ: (Hedging) สำหรับธุรกิจที่มีการซื้อ-ขาย สินค้า และวัตถุดิบจากต่างประเทศ ฯ

เงินออมเติบโตได้ ด้วยการลงทุน

CHATBOT