close

สิทธิหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลประชาชนให้ได้รับบริการด้านการเงินที่เป็นธรรม พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ปัจจุบันมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหลายส่วน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มต่าง ๆ... เพียงกรอกหมายเลขบัตรประชาชน ก็สามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home

มอบความรู้ คู่สิทธิประโยชน์ ด้านการเงินเพื่อประชาชน

CHATBOT