close

หนี้นอกระบบ และตัวช่วยแก้หนี้นอกระบบ

การมีภูมิคุ้มกันความรู้การเงิน ช่วยป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลโกงที่มาในรูปแบบต่าง ๆ ยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้า ภัยการเงินดิจิทัลก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ลักษณะกลโกงที่พบเห็นบ่อย คือ หลอกให้ โอนเงิน แชร์ลูกโซ่ ชักชวนให้ลงทุน อีเมลและเว็บไซต์ปลอม เพื่อลวงเอาข้อมูล ฯ หากสงสัยว่าจะ ถูกหลอกลวง สามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปทำการตรวจสอบ

รู้ทัน รู้ระวังปกป้องตนเองจากภัยทางการเงิน

CHATBOT