close

ประกันชีวิต

เพราะอนาคต เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน... การทำประกัน จึงเป็นรูปแบบของการลงทุน เพื่อวางแผนชีวิต พร้อมบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ‘ประกันชีวิต’ และ ‘ประกันทรัพย์สิน’ พร้อมประกันอื่น ๆ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย เช่น ประกันสุขภาพ ประกันบำนาญ ฯ การเลือกทำประกันควรพิจารณาว่ากรมธรรม์ใดที่ตอบโจทย์ ให้สิทธิประโยชน์คุ้มค่า และค่าเบี้ยไม่สร้างภาระเกินกำลัง

เลือกความคุ้มครอง เพื่ออนาคตมั่นคง

CHATBOT