close

สินเชื่อเงินฝาก

การจัดหาเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
- เงินทุนระยะสั้น มีระยะเวลาจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี เพื่อจัดหาทรัพย์สินหมุนเวียน จ่ายเงินเดือน หรือซื้อวัตถุดิบในการผลิต แหล่งเงินทุน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ เอกสารเครดิต และสินเชื่อทางการค้า
- เงินทุนระยะยาว มีระยะเวลาจ่ายคืนเกินกว่า 5 ปี เป็นการจัดหาเงินทุนสำหรับขยายกิจการ แหล่งเงินทุน ได้แก่ แหล่งเงินทุนภายใน เช่น การกู้ยืมจากหุ้นส่วน การออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน แหล่งเงินทุนภายนอก เช่น กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือการกู้ยืมจากรัฐบาล เป็นต้น

การเป็นหนี้ดี มีส่วนสร้างอนาคต

CHATBOT